IREST - Realitní software Kompletní řešení

Objednávka


Balíček:
Počet uživatel v ceně 0
Počet uživatel navíc:
Fakturační období:
Cena: ----- *
Firma*:
IČO*:
Kontaktní osoba*:
Email*:
Telefon*:


Všeobecné smluvní podmínky DALTEN media s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

            1.1. Společnost DALTEN media s.r.o., vydává tímto postupem podle §273 zákona č.

13/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní

podmínky provozu internetové aplikace IREST na serverech společnosti DALTEN

media s.r.o.

 

2. Smluvní strany

            2.1. Poskytovatel:

            DALTEN media s.r.o.

            Sídlo: Olbrachtova 1061/56, Praha 4, 140 00

            IČ: 27135306, DČ: CZ27135306

            Zapsána v: obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Praze

            Číslo evidenční: oddíl C, vložka 98915

            Bankovní spojení: GE Money, č.ú.: 171755416/0600

            Kontaktní email: info@irest.cz

            (dále jen poskytovatel)

            a

 

            2.2. Zákazník:

            Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které je poskytnuta internetová

aplikace IREST na základě uzavřené smlouvy podle následujících Všeobecných

obchodních podmínek. (dále jen objednatel)

3. Definice pojmů

            3.1. Poskytovatelem internetové aplikace je DALTEN media s.r.o.

            3.2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, na kterou je učiněna objednávka

některé ze služeb.

            3.3. Referencemi internetové aplikace IREST se rozumí seznam vybraných partnerů,

kteří jsou prezentováni na serverech společnosti DALTEN media s.r.o. Tento seznam

může poskytovatel zveřejnit na svých www stránkách nebo v propagačních materiálech společně s krátkým popiskem a odkazem na danou doménu. Pokud si zákazník nepřeje být do těchto referencí zařazen, musí toto rozhodnutí písemně oznámit na kontaktní adresu poskytovatele.

            3.4. Provoz serveru je chod serveru za účelem přenosu dat z a na server po síti

Internet.

            3.5. Výpadek provozu serveru je přerušení chodu některé ze základních služeb

serveru, způsobující jeho úplnou nefunkčnost.

            3.6. Závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah, který je v rozporu:

                        3.6.1. s právním pořádkem a řádem České Republiky;

                        3.6.2. s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla

publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv;

                        3.6.3. s dobrými mravy anebo se zásadami poctivého obchodního styku.

                        3.6.4. Závadný obsah serveru je též zejména takový obsah, který svou

podstatou vykazuje znaky trestného činu podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní

zákon, v platném znění, nebo podle jiných předpisů trestního práva, přestupku

podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle

jiných předpisů přestupkového práva ČR, správního deliktu podle předpisů

správního práva ČR.

            3.7. Projevem svobodné vůle k uzavření smlouvy se rozumí písemné uzavření

smlouvy a nebo uzavření smlouvy na služby poskytnutím kontaktních a fakturačních

údajů zákazníkem v rozsahu požadovaném poskytovatelem spolu s vyjádřením

souhlasu zákazníka se všeobecnými smluvními podmínkami společnosti DALTEN

media s.r.o. a ceníkem služby, a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě

Internet.

            3.8. Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

            3.9. Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb., o

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém

podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška

č. 366/2001 Sb., v platném znění.

            3.10. Doba čerpání služby je doba od zahájení do ukončení poskytování služby

poskytovatelem zákazníkovi.

 

            3.11. Zahájením čerpání služby je okamžik, kdy zákazník začal nebo mohl začít

využívat službu.

 

3.12. Ukončením čerpání služby je okamžik, kdy nabyla účinnosti výpověď čerpání

služby.

            3.13. Výpověď služby je písemné projevení vůle k ukončení smluvního vztahu.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

            4.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek užívání internetové aplikace IREST pro

použití zákazníkem dle podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních

podmínkách.

            4.2. Internetová aplikace je duševním vlastnictvím společnosti DALTEN media s.r.o.,

která si vyhrazuje veškerá práva k jejich užívání, distribuci a prodeji. Internetová

aplikace je chráněna autorskými právy a mezinárodními úmluvami o autorských

právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Všechna autorská

práva k aplikaci jsou výlučným vlastnictvím společnosti DALTEN media s.r.o. Není

povoleno kopírovat, emulovat, klonovat, půjčovat, pronajímat, prodávat, modifikovat,

dekompilovat, disassemblovat či jinak zpětně dekódovat nebo převádět aplikaci nebo

její část. Jakékoliv takovéto neautorizované použití povede k okamžitému a

automatickému zániku této licence a může vést k trestně a/nebo občanskoprávní

žalobě. Všechna práva, zde výslovně nepřiznaná jinému, patří společnosti DALTEN

media s.r.o.

 

4.3. Zdrojové kódy jsou majetkem společnosti DALTEN media s.r.o. a jsou chráněny

Autorským zákonem. Zdrojové kódy nejsou předmětem díla ani součástí dokumentace

k dílu a nejsou tedy předmětem předání. Předmětem díla jsou internetové aplikace v

jejich elektronickém vyjádření a to ve formě nezdrojových součástí.

                         

4.4.    Společnost DALTEN media s.r.o. uděluje Zákazníkovi souhlas k užívání díla na ¨

dobu trvání licence k užití, nikoli však k jeho dalšímu prodeji, či úplatnému

poskytování třetím osobám. Zdrojové kódy a skripty internetové podpory výše

uvedeného díla jsou konfigurovány pro plnou funkčnost v prostředí serveru

poskytovatele. Termíny dílo, programová aplikace, internetová podpora a www

prezentace jsou chápány tak, jak je zvyklé v oblasti počítačového, telekomunikačního

a internetového názvosloví a dle autorského zákona.

            4.5. Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k

zákonným účelům. Poskytovatel odpovídá za technickou a obsahovou správnost internetové aplikace IREST. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán.V případě  porušení tohoto ujednání nese Zákazník plnou odpovědnost včetně případné odpovědnosti finanční. Zákazník prohlašuje, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost vůči Zákazníkovi ani třetím stranám za škody Zákazníkem způsobené porušením uvedeného ustanovení.

4.6. Jakýkoliv pokus o poškození provozu internetové aplikace IREST je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Zákazníka,  uplatnění pokuty ve výši 1.000.000,- Kč, zároveň uplatněním této pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené poškozením.

4.8. Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Zákazník v objednávce služby neposkytne třetí osobě a že bude nakládat s těmito informacemi plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník souhlasí s tím, že bude informován o kvalitě, změnách, doplnění, údržbě a nových službách Poskytovatele.

4.9. Dodávku a aktualizaci internetové aplikace IREST provádí výhradně poskytovatel a to po celou dobu trvání licence k uvedenému dílu.

4.10. Pokud Zákazník neuhradí cenu za dílo dle smlouvy v plném rozsahu, je poskytovatel oprávněn zablokovat uživatelský účet v placené verzi.

4.11. Společnost DALTEN media s.r.o., si vyhrazuje právo uvádět na titulní straně prezentace díla informaci o výrobci ("Vyrobila společnost DALTEN media s.r.o.")  s odkazem na http://www.dalten.cz.

4.12. Zákazník zcela odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.

5. Záruky

            5.1. Záruka se zejména nevztahuje na škody způsobené závadou serveru, která nastala

vlivem:

                        5.1.1. virů a počítačových hackerů,

                        5.1.2. externími vlivy, živelnými pohromami, poruchami telefonického spojení,

elektrického napájení apod.,

5.1.3. za přerušení poskytování služeb Zákazníkovi dle těchto všeobecných podmínek v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního či internetového spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí poskytovatele a nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby. Ustanovení § 421a Občanského zákoníku vzhledem k povaze poskytovaných služeb dle této smlouvy se nepoužije.

5.1.4. neoprávněných nebo neodborných zásahů jakékoliv osoby do serveru, kromě pracovníků Poskytovatele, či osob jím písemně pověřených,

5.1.5. závad, které nastanou po předchozím písemném upozornění a jimž mohl Zákazník zabránit, pokud o těchto vlivech nemohl Poskytovatel prokazatelně vědět či je předvídat, nebyl o nich informován, či jim nemohl stávajícím technickým vybavením Zákazníka zabránit, na což Zákazníka předem upozornil.

            5.2. Poskytovatel garantuje 97% měsíční dostupnost služby.

5.3. Při prokazatelném nedosažení této dostupnosti má Zákazník nárok na 10% slevu za poskytnutou službu. Upřesnit na co se vztahuje 10% sleva, jakou službu z jaké částky

5.4. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne jako důsledek překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby sítě, škodu, která vznikne zaviněním Zákazníka/uživatele, škodu, která vznikne v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle zákona, ušlý zisk, jakékoliv škody způsobené Zákazníkovi v důsledku výpadku sítě Internet či poškození dat během přenosu. V případě neposkytnutí služby podle těchto podmínek je odpovědnost Poskytovatele omezena na povinnost urychleně odstranit závadu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel tedy není povinen uhrazovat Zákazníkovi resp. jejich interním uživatelům služby náhradu škody v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby.

5.5. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne neadekvátním uživatelským zásahem nebo jako důsledek nefunkčnosti jakýchkoli aplikací, které mají návaznost na práci s daty, kterými plní Zákazník internetovou aplikaci IREST, jako jsou zejména exportní rozhraní do jiných internetových komunikačních rozhraní, serverů a portálů třetích stran, a které nejsou součástí internetové aplikace IREST.

6. Platební podmínky

6.1. Zákazník se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou účtovány měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně nebo dvouletně, v závislosti na požadavku Zákazníka.

 

6.2. Poskytovatel zašle Zákazníkovi na základě jeho objednávky výzvu k platbě. Výzva k platbě bude zaslána na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce a bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby.

6.3. Částku, předepsanou výzvou k platbě na základě objednávky Zákazníkem a respektující druh objednané služby a doby jejího poskytování, uhradí v termínu v ní stanoveném. Za termín splatnosti považují Zákazník i Poskytovatel, zcela v souladu se zněním OZ, den připsání prostředků ve prospěch Poskytovatele. Daňový doklad – faktura je vystavena teprve po obdržení celé částky uvedené na příslušné výzvě k platbě.

6.4. Pokud nebude výzva k platbě Zákazníkem rozporována do dvou dnů od obdržení, uznává Zákazník zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli a to zejména proto, že Poskytovatel započal poskytovat službu okamžikem obdržení a autorizace objednávky.

            6.5. Platby budou probíhat na základě výzvy k platbě, vystavené Poskytovatelem.

6.6. Neuhrazením částky uvedené na výzvě k platbě nezaniká smluvní vztah a není uzavírán ani účet Zákazníka. Neuhrazením nezaniká závazek Zákazníka vůči Poskytovateli.

6.7. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě (tj. datum splatnosti) má Poskytovatel právo zablokovat uživatelský účet v placené verzi Zákazníkovi.

6.8. Každou upomínku (zejména telefonicky, písemně či emailem) o provedení úhrady považují obě strany za pokus o smír dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Poskytovatel je oprávněn, v případě, že ani na druhou upomínku Zákazník nereaguje, bez dalšího upozornění omezit uživatelský účet v placené verzi. Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem tímto nezaniká a Poskytovatel podnikne všechny dostupné kroky k tomu, aby byl takto vzniklý nárok Poskytovatele uhrazen v plné výši.

6.9. Poskytovatel je oprávněn účtovat poplatek 1.000,- Kč bez DPH za znovuobnovení poskytování služeb, které bude obnoveno až úplnou úhradou dlužné částky.

6.10 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ceníkové sazby. Takovéto změny sazeb budou Zákazníkovi minimálně dva měsíce předem oznámeny.

7. Důvěrnost informací

7.1. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí, nezpřístupní nebo neumožní zpřístupnit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti platí po dobu 1 roku po ukončení smlouvy. Za důvěrné jsou považovány i soubory umístěné na zákaznický server, tato data jsou navíc chráněna Autorským zákonem (č. 121/2000 Sb).

7.2. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a všeobecných obchodních podmínek, dále na informace, které jsou veřejně dostupnými, identifikační údaje a provozní doklady, které jsou nebo mohou být předmětem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi poskytovatelem a zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány činnými v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo daňovými poradci smluvních stran.

 

7.3. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat přesahujících technické a provozní možnosti poskytovatele, je záležitostí zákazníka učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti (např. zajistit si prostředky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).

7.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, Poskytovatel je oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé strany používat názvů, obchodních značek, ochranných známek, log a označení druhé strany, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

7.6. Zákazník je povinen při své činnosti podle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům poskytovatele i jiných subjektů, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základě smlouvy.

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1. Formy pro výpověď jsou: faxem doručeným na faxové číslo Poskytovatele, aktuálně uvedené na http://www.irest.cz/, dopisem doručeným na adresu sídla či provozoven a poboček Poskytovatele aktuálně uvedenou na http://www.irest.cz/ nebo e-mailem na adresu info@irest.cz včetně elektronického podpisu.

 

8.2. Jiná forma výpovědi (například telefonicky či e-mailem bez elektronického podpisu) není přípustná, nebude na ní brán zřetel a účet Zákazníka nebude z důvodu bezpečnosti uzavřen. Důvodem je ochrana zájmů Zákazníka a eliminace případného neautorizovaného ukončení služeb.

 

8.3. Zákazník bere na zřetel, že na dodatečnou výpověď, učiněnou Zákazníkem bez předchozího oznámení, se vztahuje výpovědní lhůta v délce trvání tři měsíce a toto období je plně hrazeným obdobím, jako by služba byla poskytována v plném rozsahu. Důvodem je skutečnost, že bez informace Zákazníka, předem oznamující úmysl ukončit smluvní vztah, není Poskytovatel schopen odhadnout datum ukončení poskytování služeb.

 

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého zablokování uživatelského účtu v

placené verzi bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud

Zákazník trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění

služeb poskytovaných poskytovatelem. Tímto není Zákazník zbaven právní  

odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaní

služeb, ani se tím nezbavuje povinnosti zaplatit za poskytování služeb Poskytovatele

do doby ukončení provozu.

 

8.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého zablokování uživatelského účtu v placené verzi bez náhrady v případě, že dojde k porušení následujících podmínek v obchodování mezi jednotlivými subjekty:

                        8.5.1. Dojde k neuhrazení domluvené provize ve stanoveném termínu.

                        8.5.2. Budou se nabídky nemovitostí cizích subjektů prezentovat jako nabídky

vlastní.

                        8.5.3. S dobrými mravy anebo se zásadami poctivého obchodního styku.

 

            8.6. Poskytovatel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z  neuhrazených závazků Zákazníka za poskytnuté služby.

 

            8.7. Tyto Smluvní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími

právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle Poskytovatele a Zákazníka.

 

            8.8. Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování služeb na serveru

http://www.irest.cz/data/Vseobecne_obchodni_podminky_IREST. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje a potvrzuje Zákazník, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se uvedenými podmínkami stejně, jakoby byly tyto podmínky vytištěné a podepsané ve formě Smlouvy.

 

            8.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Provozních podmínek, o změně

bude předem informovat v souladu s Všeobecnými podmínkami.

                                   Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2009.  

                                   (C) DALTEN media, s.r.o


Všeobecné podmínky IREST ve formátu pdf


Domluvte si schůzku Technická podpora
VÝHODY | CENÍK | DEMOVERZE | OBJEDNÁVKA | FAQ | KONTAKTY | Ochrana osobních údajů
© DALTEN media s.r.o. tel.: +420 734 422 098, Fax: +420 225 378 435 e-mail: info@irest.cz
IREST je registrovanou značkou společnosti DALTEN media s.r.o.
Společnost DALTEN media s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 27135306 je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915. Základní kapitál: 400 000,- Kč
Společnost je součástí skupiny Economia, a.s.
* akce platí při objednávce na 12 měsíců
* ceny bez DPH.